نباید با بت وحدت، اصول را شکست
پرونده انتخابات شورای شهر، گفتگوی هشتم، دکتر عدنان زادهوش؛

نباید با بت وحدت، اصول را شکست

مدیریت هماهنگ شهری یک آرزوی آسان و قابل دسترس هست. فقط احتیاج داره به اینکه یک شهردار متعامل در سر کار بیاد نه یک شهردار اقتدارگرا. اقتدار خوب است اما به شرط کارایی نه شرط تضارب و مقابله