برنامه اکران سینماهای اصفهان در ماه رمضان
ماه رمضان ویژه در سینماهای اصفهان؛

برنامه اکران سینماهای اصفهان در ماه رمضان

سینماهای اصفهان با چند فیلم جدید به استقبال ماه رمضان رفته اند و امید است تا در این فصل از اکران نیز رونق خود را تکرار کند