بي اعتماد کردن مردم به توليدات داخلي، روي ديگر سکه تحريم
دکتر حسن نيلي احمدآبادي

بي اعتماد کردن مردم به توليدات داخلي، روي ديگر سکه تحريم

دشمن به دنبال فشار اقتصادي به کشور است، روش رسيدن به اين هدف چه از راه تحريم ها باشد، چه از راه بي اعتماد کردن به توليدات داخلي که نتيجه آن تعطيلي کارخانه ها و واحدهاي توليدي است، برايش فرق نمي کند.