منظور از ملک اعم است از خانه، آپارتمان، زمین، مغازه، ویلا و به طور کلی هر مال غیر منقول ذاتی .شرط مالکیت یا مالک شناختن یک فرد در خصوص یک ملک این است که در دفتر املاک (دفتر مخصوصی  دراداره ثبت اسناد و املاک) نام وی به عنوان مالک ثبت و درج شده باشد.وقتی کسی ملکی را خریداری می کند اصولًا اول کار قرارها و تعهدات طرفین در قابل یک سند عادی به نام مبایعه نامه یا قولنامه یا بیع نامه تنظیم می شود.این سند چه در بنگاه املاک تنظیم شود چه توسط خود طرفین یک سند عادی است و حاوی تعهد فروشنده به تحویل و تنظیم سند و تعهد خریدار به پرداخت ثمن (وجه قرارداد).

 

 

ویژگی های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

1- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی و حقوقی  است.به این معنا که در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی (سه و نیم درصد خواسته).

2- ملاک محاسبه هزینه دادرسی در خصوص کلیه دعاوی ناشی از املاک و اموال غیر منقول قیمت منطقه ای ملک است.منظور از قیمت منطقه ای روش مخصوصی است که با توجه به ویژگی ها و صفات و محل قرارگیری ملک به موجب دستور العمل  وزارت دارایی، محاسبه و تعیین می شود.

3- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه محل وقوع ملک است.

4- همراه با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بعضاً لازم است دعاوی و خواسته های دیگری نیز مطرح شود تا خواهان را به حداکثر حقوق خود برساند.مانند: مطالبه خسارت و وجه التزام، اثبات مالکیت، تنفیذ قرارداد، تحویل ملک، الزام به انجام تعهدات قراردادی و دعاوی از این دست.

5- اصولاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به جهت نقص و سکوت قوانین بسیار مورد تحلیل حقوقدانان و موضوع تناقض قضات قرار گرفته است وازاین رو دعوای بسیار پیچیده ای است که طرح و پاسخ گویی به آن مستلزم داشتن دانش به قوانین ماهوی و متون حقوقی و دکترین هم چنین تجربه و اشراف به مقررات شکلی است.

 

مدارک لازم برای دعوای الزام به تنظیم سند  

1- اصل مبایعه نامه مثبت انتقال با سند عادی

2- حسب ضرورت و تشخیص دادگاه، شهادت شهود

3- حسب مورد ارجاع امر به کارشناس

4- مدارک هویتی و شناسایی متقاضی

5- فرم تکمیل شده محاسبه ارزش منطقه ای

6- گواهی عدم حضور طرف در دفترخانه

7- پاسخ استعلام مالکیت فروشنده از اداره ثبت

8- حسب مورد مبایعه نامه های پیشین (سلسله مبایعه نامه ها)

9- قرارداد مشارکت در ساخت (در صورت وجود)

10- گواهی انحصار وراثت (در صورتی که فروشنده و مالک ملک فوت نموده باشد)

 

سایت دفتر وکالت دادگران : http://www.dadgaranhami.com

 

 

افزودن نظر

captcha