مدتهاست كه ازجلسه بعضي ازدلسوزان واصحاب فرهنگ بادكترصالحي وزيرمحترم ارشادمي گذرد، جلسه اي كه قراربود نتيجه اش تحولات اساسي دررويكرد واجرادرسطح فرهنگي اصفهان باشداماوعده هاصرفا درحدوعده ماند!!واصفهان با اين سابقه و تاثيرگزاري فرهنگي درطول زمان متاسفانه امروز درحوزه فرهنگ روبه افول وانزوارفته است!!
بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي نشاندهنده نكات بسيارمهمي درحل مشكلات كشور و راه برون رفت ازاين معضلات است وآن بكارگيري واستفاده ازنيروهاي جوان انقلابي در حوزه تصميم گيري و مديريت كشوراست كه جاي خالي آن در دستگاه فرهنگ وارشاداصفهان به وضوح مغفول وخالي مانده است!!
١- افزايش اسامي بيگانه درسطح شهراصفهان وضعف درنظارت براين حوزه
٢- كمرنگ بودن پيگيري نسبت به اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درحوزه حجاب وعفاف
٣-افزايش برگزاري كنسرت هاي موسيقي طي سال هاي اخير
٤- ضعف در ارتباط باتشكل هاي فرهنگي وانقلابي سطح شهرستان اصفهان
٥- عدم برگزاري منظم وماهانه جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان
٦- ضعف در تقويت حوزه تئاترونمايش بالاخص درحوزه محتوا
جناب حجت الاسلام انصاري ، حضورجنابعالي به عنوان شخصيت عالم وروحاني درروزهاي ابتدايي حضورتان ، بارقه اميد رادربين دوستداران انقلاب اسلامي گشود اماباگذشت زمان ثابت شد كه رويكرد ها تغييري نكرده است و تحول دراين اداره بيشتربه معناي جابجايي برخي ازاتاقي به اتاق ديگراست..!!گردش مديريت وكادرسازي بسيارضعيفبوده وتقويت جريان جوان وانقلابي درسطح مديريت هاي كلان وتصميم گيري هاي مهم اين اداره كل،دغدغه مديريت ارشادنيست !مطالبه گري تشكل هاوجريان انقلابي تا پيگيري ورسيدن به منويات رهبرمعظم انقلاب اسلامي ازاداره كل فرهنگ وارشاداسلامي استان اصفهان ادامه خواهدداشت وجريان انقلابي سكوت نخواهدكرد!

افزودن نظر

captcha
  • پربیننده‌ترین
  • مطلب دیگری نیست