میترسم "خنداننده شو" مساله ی امنیت ملی بِشود
یادداشت- احسان خادمی

میترسم "خنداننده شو" مساله ی امنیت ملی بِشود

میترسم مساله ی بخش "خنداننده شو" ی برنامه ی "خندوانه" و بیان حرف های زشت و دو پهلو توسط یکی دو نفر از مبتدیان طنز کشور، مساله ی امنیت ملی بِشود و کار به شورای عالی انقلاب فرهنگی بِرسد!