منشا بسیاری از بی اخلاقی‌ها و فرار از معنویت‌ها رسانه‌ها هستند
پناهیان:

منشا بسیاری از بی اخلاقی‌ها و فرار از معنویت‌ها رسانه‌ها هستند

منشا تولید بسیاری از بی اخلاقی‌ها و فرار از معنویت‌ها در جامعه ما رسانه‌ها هستند به این دلیل که رسانه‌ها جناحی و غیر منصفانه عمل می‌کنند و همه جانبه نگری و مهربانانه عمل نمی‌کنند.