الزام و اجبار پزشک و مادر باردار به انجام غربالگری با اصول پزشکی منافات دارد

الزام و اجبار پزشک و مادر باردار به انجام غربالگری با اصول پزشکی منافات دارد

اجبار و الزام پزشک و مادر باردار به انجام آزمایشی که با منطق "غربالگری"، متطبق نیست؛ بر اساس چهار اصل اخلاق پزشکی به ویژه اصل احترام به اختیار respect for autonomy)  ) منافات دارد.